ვებგვერდი განახლების პროცესშია

შეფასების ცენტრი

აკადემია დაინტერესებულ ორგანიზაციებს სთავაზობს პიროვნების ფსიქოლოგიური პორტრეტისა და შესაძლებლობების კვლევას მათი საკადრო რესურსის სწორად შერჩევისა და გადანაწილების მიზნით. მოგეხსენებათ, რომ ამ სახის კვლევები ყველა განვითარებულ ქვეყანაში კრიტიკულ აუცილებლობას წარმოადგენს სამსახურში ახალი კადრების აყვანისა, ან უკვე მოქმედი თანამშრომლების შეფასების მიზნით.

აკადემიის შეფასების ცენტრის ფარგლებში კვლევები ხორციელდება შემდეგი ტესტების გამოყენებით:

• ზოგადი უნარების ტესტი;
• პროფესიული ორიენტაციის საკვლევი ტესტი;
• პიროვნების მოტივაციის საკვლევი ტესტი;
• პიროვნების საკვლევი ტესტი;
• IQ - (არავერბალური ინტელექტის დონის საკვლევი) ტესტი;
• ზოგადი უნარების რაოდენობრივი ტესტი (კრიტიკული აზროვნების ტესტის ბატარეა);
• ყურადღების ტესტი;
• მეხსიერების დიაგნოსტირების ტესტი;
• ვიზუალური აღქმის ტესტი;
• პროფესიული მიმართულების ტესტები;
• ტესტირების პროგრამები მიმდინარეობს ელექტრონულად;
არის ეფექტური და სანდო მომხმარებლებისათვის.


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია