აკადემიის ტრენერები

აკადემიის ტრენერები

 
     ზურაბ თოლორდავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს: 
 • საბიუჯეტო   ორგანიზაციების ფინანსური  და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგების  განახლებული პროგრამა
 • სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში
 • სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში
განათლება: უმაღლესი - ინჟინერ ეკნომოისტი.

სამუშაო გამოცდილება:

10/2014 - დღემდე : საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის

ანგარიშგების და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი.

 
​      ლელა ყურაშვილი


აკადემიაში უძღვება ტრენინგს:
 • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება ორისის გამოყენებით
განათლება :
დოქტორანტი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

ბიზნესის მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით

ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, აღრიცხვა, ანალიზი, აუდიტის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება :
2009 - დღემდე : სახაზინო სამსახურის, ანგარიშგებისა და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის, აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი

2012 -დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი

 
      ნინო მაისურაძე


აკადემიაში უძღვება ტრენინგს:
 • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები
 
       ლაშა კობერიძე


აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:
 • საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები
 • საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა
 • დღგ-ს ჩათვლა ძირითად საშუალებებზე, საქონელსა და მომსახურებაზე
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო  და ფინანსურ საკითხებში 
 • (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
განათლება:
საჯარო მმართველობა (დოქტორანტურა)
კერძო სამართალი (მაგისტრი)
ბიზნესი და მართვა (ბაკალავრი)

სამუშაო გამოცდილება:

10/2014 – დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი

02/2018 – დღემდე : შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი (გასვლითი საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს უფროსის მოადგილე)  
       ლაშა ღვინიანიძე


აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:
 • ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)
 • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო  და ფინანსურ საკითხებში 
  (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)​
 
       დავით გამყრელიძე


აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:
 • ფინანსური  ანგარიშგება, ანალიზი, მართვა
 • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი
 • მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი ექსელის გამოყენებით

 
        კახა ურიადმყოფელი


აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:
 • ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
 • სამართლებრივი და ეთიკური სტანდარტები  საჯარო სამსახურებში
 • სამართლებრივი წერა
პროფესია: სამართლის დოქტორი


სამუშაო გამოცდილება: 
02/2011 – დღემდე : ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
(ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით და სამოქალაქო განათლებაში) 

10/2011 – დღემდე : საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლვევის ფონდი (პერიოდული ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით)


04/2014 – დღემდე : სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცის დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი (პერიოდულად პროექტების მენეჯერი (საქართველოში სამოქალაქო განათლების სწავლების გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით))

09/2014 – დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი (პერიოდული ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით)

09/2014 – დღემდე : ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორი (ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით)


02/2015 – დღემდე : საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი (ლექციები ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით)
       ფიქრია თათარაშვილი


აკადემიაში უძღვება ტრენინგს:
 • შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემა