ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში

01 ნოემბერი, 2018 ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დაიწყო კურსი: „ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში" (ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით) 🔹დაინტერესებული ფიზიკური პირები და კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კურსის განმავლობაში, გაეცნობიან ბუღალტრული აღრიცხვის არსს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 🔹სასწავლო კურსს უძღვება აკადემიის ტრენერი ლაშა ღვინიანიძე.