ვებგვერდი განახლების პროცესშია

 

ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ხაზინაში სპეციალური ანგარიშები გაიხსნა

  


Print News
06-სექტემბერი-2011
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (ბასს)
 
კურსის მიზანია მსმენელბს, რომელთაც ბუღალტრულ აღრიცხვაში აქვთ თეორიული ცოდნა, აგრეთვე გამოცდილება პრაქტიკაში შეასწავლოს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები, რაც ხელს შეუწყობს თავიანთ ორგანიზაციაში ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვის წარმატებით განხორციელებაში.
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები– ნაწილი I
  • საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტი, საქმიანობა, წესდება, ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი პრინციპები;
  • ბასს 7–ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება.
 • ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები– ნაწილი II
  • სამშენებლო კონტრაქტები;
  • დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები, ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები;
  • მოგებიდან გადასახადები.
სწავლება მიმდინარეობს ინტერაქტიული ფორმით, რომელიც მოიცავს:
 • თეორია+პრაქტიკა
 • ქეისების განხილვა
 • როლური/სიმულაციური თამაშები
30 საათი
კურსის გავლის შედეგად მსმენელებს უნდა შეეძლოთ:
 • სალარო ოპერაციებისა და ბანკის ოპერაციების შესრულება;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღირცხვა;
 • ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა;
 • ანაგრიშგების წარდგენა სეგმენტების მიხედვით, იჯარა, ამონაგები.
ჩამოტვირთეთ კატალოგი  
უკან 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია