საჯარო ინფორმაცია

1. ზოგადი ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.6 საკონტაქტო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და გასაჩივრების წესი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.4 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისიწნებული ყო ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.5 საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად

3. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
3.1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად

4. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ სახ. შესყ. წლიური გეგმის ფარგლებში განხორც. სახ. შესყ. შესახებ ინფო. მიმწოდებლის, შესყ. ობიექტის, შესყ. საშუ., ხელშ. ღირებულ. და გადარიცხ. თანხების მითითებით ქვეყნდება კვარტალურად
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1 სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის დამტკიცებული და და­ზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნა­ზა­რ­დი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრე­მიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდე­ბო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გა­წეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელე ქვეყნდება კვარტალურად
5.5 სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული ავ­ტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მო­დე­ლის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსა­ხურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბ­რებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გა­წეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამუ­რად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეუ­ლე­ბის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყო­ფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაც ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11 ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმ­ღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიც­ხული ოდენობა ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინე­ბუ­ლი ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსა­თვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კო­დექსით გათვალისწინე­ბუ­ლი ფონდებიდან ადმინისტ­რა­ციული ორგანოსა­თვის გამოყოფილი თანხების შე­სა­ხებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორ­­განოს მიერ ძალაში შესვ­ლიდან 10 დღეში

6. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის საქმი­ანობასთან ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან 10 დღეში
6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომ­ლე­ბიც, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შეფასებით, სა­ზო­გადოებრივი ინტერესის შემცველია ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან 10 დღეში

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
7.1 ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
7.2 ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფა­სურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რო­მელთა გადახდევინებაც ხდება ორგანიზაციის მიერ მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში