ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრის და გასაჩივრების წესის შესახებ 06.01.2014