ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ 17.03.2015
საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ აქტები 31.12.2013
5.13ფონდებიდან გამოყენებული დაფინანსება - 2018 წლიური 29.03.2019