ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
საბიუჯეტო კოდექსით გამოყოფილი თანხების შესახებ აქტები 31.12.2013