საგადასახადო კანონმდებლობა

ხანგრძლივობა: 67 საათი
ტრენერი: იონა კიზირია
საკონტაქტო პირი: თეა კუჭავა
ტელ: +995 32 226 10 26 (1139)
მობ: 598 37 75 07
t.kutchava@mof.ge

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელებს შესძინოს საგადასახადო კოდექსის თეორიული ცოდნა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარები. სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები გამოიმუშავებენ საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებათა სწორი გამოანგარიშების, ადმინისტრირებისა და აღრიცხვისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს.

საკითხების ჩამონათვალი

 • საქართველოს საგადასახადო სისტემის ძირითადი პრინციპები
 • მოგება - ზარალის ანგარიშგება
 • საშემოსავლო გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • მოგების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • დღგ-ს გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • აქციზის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
 • იმპორტის გადასახადი, დეკლარირების წესი
 • საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები

სამიზნე ჯგუფი

 • ფიზიკური პირები
 • კერძო მეწარმე სუბიექტები

ღირებულება

630 ლარი