ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი და შედეგების საგადასახადო აღრიცხვა/ანგარიშგება

ხანგრძლივობა: 6 საათი
ტრენერი: იონა კიზირია
საკონტაქტო პირი: თეა კუჭავა
ტელ: +995 32 226 10 26 (1139)
მობ: 598 37 75 07
t.kutchava@mof.ge 

მიზანი

პროგრამის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს ინვენტარიზაციის ეტაპები და გააცნოს ის გამოწვევები, რომლის წინაშე შეიძლება დადგეს გადამხდელი არასწორი საგადასახადო აღრიცხვიანობისას ამასთან, გააცნობს პრევენციული ზომების გატარების მექანიზმები შესაბამისი პრაქტიკული მაგალითებით.

საკითხების ჩამონათვალი

ტრენინგის მსვლელობისას განიხილება:
  • სმფ-ებისა და ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია
  • საქონლის სააღრიცხვო (საბუღალტრო) ნაშთების დადგენა
  • საქონლის ფაქტიური აღწერა
  • აღწერილი და ბუღალტრული სასაქონლო ნაშთების ურთიერთშედარება
  • ინვენტარიზაციის შედეგებისგან გამომდინარე წარმოშობილი გადასახადების დეკლარირება
  • ​ინვენტარიზაციის შედეგების გაფორმება, გამოვლენილი უზუსტობების შესაბამისი აღრიცხვა

სამიზნე ჯგუფი

  • ერძო სექტორში მომუშავე ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები 
  • აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენლები 
  • საწარმოს სხვადასხვა სპექტრის სპეციალისტები, რომელთაც სჭირდებათ საგადასახადო დაბეგვრის საკითხების ცოდნა​

ღირებულება

135 ლარი