ქონების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო კანონმდებლობისა და IFRS-ის მიხედვით

რას ისწავლით:
- ქონების გადასახადის გამოანგარიშებას (საბალანსო და საბაზრო ღირებულების გათვალიწინებით);
- ქონების გადასახადის სწორად (სწორ ვადებში) დეკლარირებას;
- ქონების გადასახადის შეღავათებით სწორად სარგებლობას;
- საგადასახადო ორგანოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას;

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში შეისწავლება:

  • ქონების გადასახადის გამოანგარიშება (საბალანსო და საბაზრო ღირებულების გათვალიწინებით);
  • ქონების გადასახადის სწორად (სწორ ვადებში) დეკლარირება;
  • ქონების გადასახადის შეღავათებით სწორად სარგებლობას;
  • საგადასახადო ორგანოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას;
  • საგადასახადო შეღავათები;
  • ქონების გადასახადი;

სამიზნე ჯგუფი

  • ბუღალტრებისთვის,
  • მეწარმე ფიზიკური პირებისთვის,
  • საწარმოთა და ორგანიზაციათა წარმომადგენელებისთვის

ღირებულება

120 ლარი