საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული ნორმები და საგადასახადო პასუხისმგებლობა

ტრენერი: ლაშა კობერიძე
ხანგრძლივობა: 15 საათი
საკონტაქტო პირი: 
ტელ: +995 32 226 10 26 

 

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელებს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია დაბეგვრის ნორმების აქტუალური და პრობლებური საკითხების შესახებ კონკრეტული მაგალითებისა და ქეისების გამოყენებით.

საკითხების ჩამონათვალი

  • საწვავის ჩამოწერა(ავტოტრანსპორტი, სპეცტექნიკა და სხვა): შეძენის ლეგიტიმურობა, გაცემის (ჩასხმის) დადასტურება, გახარჯული საწვავის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება, გამონაკლისი შემთხვევები 
  • სამივლინებო ხარჯები: მივლინება, დაქირავებით მუშაობა, მუდმივი სამუშაო ადგილი, სამივლინებო ხარჯების შემადგენლობა (სადღეღამისო, მგზავრობის და ბინის დაქირავების ხარჯები) და მათი მნიშვნელოვანი თავისებურებები, მივლინების აღრიცხვა (საავანსო ანგარიშები). 
  • კურსთა შორის სხვაობების დაბეგვრა 
  • ბარტერული ოპერაციების დაბეგვრა და მისი თავისებურებები 
  • არაპირდაპირი მეთოდი და მისი გამოყენება 
  • საგადასახადო სამართალდაღვევები და პასუხისმგებლობა (დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება, საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარუდგენლობა, კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა - სხვა ჯარიმები​

სამიზნე ჯგუფი

  • კერძო სექტორში მომუშავე ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები 
  • აუდიტორული კომპანიის წარმომადგენლები 
  • საწარმოს სხვადასხვა სპექტრის სპეციალისტები, რომელთაც სჭირდებათ საგადასახადო დაბეგვრის საკითხების ცოდნა

ღირებულება

200 ლარი