სახელმწიფო შესყიდვები

ხანგრძლივობა: 32 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ პირტახია
ტელ: +995 32 226 10 26 (1140)
მობ: 577 05 20 38
t.pirtakhia@mof.ge 

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, სახელმწიფო შესყიდვების სწორად დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანგარიშგების პროცედურები. კურსი გაჯერებულია სიტუაციური მაგალითებითა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით. 

საკითხების ჩამონათვალი

  • სახელმწიფო შესყიდვები - ზოგადი მიმოხილვა 
  • სახელწიფო შესყიდვების დაგეგმვა და ერთგვაროვნების დადგენის წესი 
  • გამარტივებული შესყიდვა 
  • გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი/ელექტრონული ტენდერი 
  • ტენდერში მონაწილეობა და შერჩევა/შეფასება 
  • შავი და თეთრი სია 
  • კონსოლიდირებული ტენდერი 
  • კონკურსი 
  • ანგარიშგება 
  • დავების საბჭო 

ღირებულება

350 ლარი