ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ხანგრძლივობა: 15 საათი
ტრენერი: კახა ურიადმყოფელი
საკონტაქტო პირი: თამარ პირტახია
ტელ: +995 32 226 10 26 (1140)
მობ: 577 05 20 38
t.pirtakhia@mof.ge


ტრენინგის გავლის შემდეგ მოხელეები:
1. გაიღრმავებენ ცოდნას ზოგად ადმინისტრაციულ, ადმინისტრაციულ საპროცესო და სამოხელეო სამართალში. გაეცნობიან იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც განხორციელდა და მომავალშიც იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სფეროში;
2. განავითარებენ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის ეფექტურად გამოყენების უნარს;
3. შეძლებენ არსებული ადმინისტრაციული კანონმდებლობის კრიტიკულ ანალიზს;
4. დახვეწენ არსებული პრობლემატური საკითხების სწრაფად და ოპერატიულად გადაჭრის გზებს;


 
 

მიზანი

დაეხმაროს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებს მთელი რიგი ადმინისტრაციულსამართლებრივი ინტსტიტუტების ახლებურ გააზრებასა და შეფასებაში ტრენინგის ფარგლებში მოხდება საჯარო მმართველობისა და საჯარო ადმინისტრაციის არსის განსაზღვრა, საჯრო ადმინისტრაციის ორგანიზაციისა და საქმიანობის პრინციპების სისტემური ანალიზი, ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ფორმების, უფლების დაცვის საპროცესოსამართლებრივი საშუალებების ეფექტური გამოყენება. 

 

საკითხების ჩამონათვალი

  • ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები და პრინციპები 
  • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტები 
  • ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების წესი 
  • აღსრულების საკითხები 
  • დავებისა და პრობლემების გადაჭრის გზები 
  • სახელმწიფოსა და საჯარო მოსამსახურეთა პასუხისმგებლობის საკითხები. ​
 

ღირებულება

180 ლარი