პროექტის მართვა

ხანგრძლივობა: 24 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge

საკითხების ჩამონათვალი

საკითხების ჩამონათვალი:
 • პროექტის მართვის ძირითადი ტერმინოლოგია;
 • პროექტის სასიცოცხლო ციკლი
 • ორგანიზაციებში პროექტების შერჩევის მეთოდოლოგია;
 • პროექტის დებულება - პროექტის შინაარსის განსაზღვრა;
 • სამუშაოთა კომპონენტური სტრუქტურის (WBS) შექმნა
 • პროექტის და გეგმვის პროცესი;
 • პროექტის ვადების და ხარჯების პროგნოზირება - პროექტის გეგმის შექმნა ქსელური დაგეგმვის ტექნიკის გამოყენებით - პროექტის ვადების ოპტიმიზაცია;
 • პროექტის რისკები- პროექტის რისკების იდენტიფიკაცია, საპასუხო ღონისძიებების დაგეგმვა
 • პროექტის შესრულებისას ხარჯებისა და დროის კონტროლი;
 • პროექტის კონტროლის პრობლემები
 • გარე კონტრაქტორებთან მუშაობის სპეციფიკა
 • კონტრაქტების ტიპები
 • პროექტის აუდიტი
 • პროექტის დახურვა

სამიზნე ჯგუფი

 • მოქმედი მენეჯერები
 • საშუალო და ზედა რგოლის ხელმძღვანელები

ღირებულება

355 ლარი