ტრენინგი: "ლიდერობა და მართვა"

ტრენინგის ფარგლებში თქვენ შეიძენთ და გაიუმჯობესებთ უნარებს, რაც აუცილებელია თანამედროვე მენეჯერებისა და გუნდის ეფექტური მართვისთვის. ტრენინგზე მიღებული ცონდა დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ სამომავლო გეგმები, მიაღწიოთ სასურველ შედეგს თქვენს გუნდთან ერთად და გყავდეთ მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული თანამშრომლები. ​


 
 

საკითხების ჩამონათვალი

 • საკუთარი თავის შეცნობა ( როგორი ლიდერი ვარ)
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია
 • აქტიური მოსმენა, მოსმენის ბარიერები, უკუგება
 • მოტივაციის თეორიები, მამოტივირებელი ქმედებები
 • წარმატებული გუნდები, გუნდის განვითარების ეტაპები
 • ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა
 • სრატეგიული ლიდერობა, სტრატეგიული მართვის მოდელები
 • ინტერაქციული მოდელი, სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის გზები
 

სამიზნე ჯგუფი

 • კომპანიების დირექტორების, მენეჯერებისა და საწარმოების ხელმძღვანელებისთვის   
 • საკუთარი ბიზნესის მქონე პირებისთვის
 • კერძო და საჯარო სექტორის  მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის

ღირებულება

355 ლარი