ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

ფინანსური მოდელირება ექსელში

ხანგრძლივობა: 18 საათი
საკონტაქტო პირი: მარიამ ვარდოშვილი
ტელ: +995 32 226 10 26 (1128)
მობ: 558 37 60 51
m.vardoshvili@mof.ge

მიზანი

კურსის მიზანია, დაინტერესებული მსმენელები დაეუფლონ ექსელში არსებულ ფინანსურ მანიპულაციებს.

საკითხების ჩამონათვალი

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

- მონაცემთა ბაზების დამუშავება, მონაცემების შედარება (ინვენტარიზაცია,  ხელფასები და ა.შ)
- შესყიდვების, დებიტორ/კრედიტორების, ბუღალტრული გატარებების დამუშავება და ანალიზი
- ხელშეკრულებების ვადების და თანხობრივი ათვისების კონტროლი
- საწყობისა და ავტოპარკის კონტროლი
- ფინანსური ფორმების, ფულადი მოძრაობის უწყისი, მოგება-ზარალის უწყისი და საწარმოს ბალანსისი შედგენა
- ბიუჯეტის დაგეგმვა და შესრულების კონტროლი
- კომპანიის სტრუქტურის და საშტატო ერთეულების  შექმნა და ანალიზი

სამიზნე ჯგუფი

ანალიტიკოსები, ბუღალტრები და ფინანსური მენეჯერები.

ღირებულება

265 ლარი