ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა - ORIS


ხანგრძლივობა: 10 საათი
წინაპირობა: ბუღალტერიის საფუძვლების ცოდნა და კომპიუტერული უნარები
საკონტაქტო პირი:  მარიამ ვარდოშვილი
ტელ: +995 32 226 10 26 (1128)
მობ: 558 37 60 51
ელ.ფოსტა: m.vardoshvili@mof.ge


მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეძლებთ:
- ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას ელ. პროგრამის გამოყენებით
- ანალიზური ანგარიშების გახსნასა და გატარებების სწრაფად და მარტივად შესრულებას
- სააღრიცხვო ინფორმაციის დამუშავების წესებისა და პირობების დაცვას
- ანალიზური ანგარიშების გახსნასა და გატარებებს
- საბუღალტრო ანგარიშებში ნაშთების გამოთვლას
- დოკუმენტურად დადასტურებული მონაცემის საფუძველზე ბუღალტრული ჩანაწერების შესრულებას 
 

მიზანი

კურსის მიზანია, შეისწავლოთ ბუღალტრული პროგრამა ORIS-ის გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების ასახვა და ანალიზი.

სამიზნე ჯგუფი

  • სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია როგორც საწარმოების, ასევე, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერიისთვის. 

ღირებულება

ღირებულება: 170 ლარი