ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა - ORIS


მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეძლებთ:
- ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებას ელ. პროგრამის გამოყენებით
- ანალიზური ანგარიშების გახსნასა და გატარებების სწრაფად და მარტივად შესრულებას
- სააღრიცხვო ინფორმაციის დამუშავების წესებისა და პირობების დაცვას
- ანალიზური ანგარიშების გახსნასა და გატარებებს
- საბუღალტრო ანგარიშებში ნაშთების გამოთვლას
- დოკუმენტურად დადასტურებული მონაცემის საფუძველზე ბუღალტრული ჩანაწერების შესრულებას 

 

მიზანი

კურსის მიზანია, შეისწავლოთ ბუღალტრული პროგრამა ORIS-ის გამოყენებით ფინანსური ანგარიშგების ასახვა და ანალიზი.

სამიზნე ჯგუფი

  • სასწავლო კურსი გათვალისწინებულია როგორც საწარმოების, ასევე, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერიისთვის. 

ღირებულება

ღირებულება: 145 ლარი