ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

სამუშაო შეხვედრები საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრულ აღრიცხვაში

ხანგრძლივობა: 15 საათი
ტრენერი: ზურაბ თოლორდავა
საკონტაქტო პირი: : თეა კუჭავა
ტელ: +995 32 226 10 26 (1139)
მობ: 598 37 75 07
t.kutchava@mof.ge 

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ სააღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტის გამოყენების გზებს მმართველობითი აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და საბიუჯეტო ხარჯების მიზნობრიობის კონტროლისთვის; ასევე, მიიღებენ ინფორმაციას შემოსავლების აღრიცხვის აუცილებლობის, შესაძლებელი გამონაკლისების დაშვებისა და შემოსავლებზე ინფორმაციის გამჟღავნების საკითხების შესახებ.

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში შეისწავლება:
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციაში სააღრიცხვო პოლიტიკის/შიდა აღრიცხვის წესების შემუშავების სპეციფიკა
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციის ვალდებულება
  • ფულადი და სასაქონლო ფორმით მიღებული შემოსავლების აღრიცხვა
  • არაფინანსური აქტივების აღრიცხვის პრაქტიკაში არსებული პრობლემები
  • აქტივის პირვანდელი ღირებულები და აღრიცხვაში ასახვის დროის განსაზღვრა
  • მიმდინარე რემონტის ხარჯები, საინვენტარო ბარათების წარმოება, ჩამოწერა და უსასყიდლო გადაცემები
  • საოპერაციო და ფინანსური იჯარა, შეძენაზე გადახდების განხორციელება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან
  • სავალუტო ოპერაციები ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან და კურსთა შორის სხვაობის ბუღალტრული აღრიცხვა
  • ნაღდი ანგარიშსწორება და ანგარიშვალდებული პირი - კონტროლი ავანსად გადარიცხული თანხების დამოწმებაზე და დებიტორული დავალიანებების აღრიცხვა
ორგანიზაციის სპეციფიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, მსმენელის მოთხოვნის შემთხვევაში, მეთოდოლოგიის ჩანაწერებზე განმარტება და პრაქტიკული რჩევები საბიუჯეტო ხარჯების აღრიცხვაში არსებული გამოწვევების გადასაწყვეტად 
 
 

ღირებულება

ღირებულება: 230 ლარი