ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

საჯარო ფინანსების მართვა მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის

ხანგრძლივობა:  135  საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ პირტახია
ტელ: +995 32 226 10 26 (1140)
მობ: 577 05 20 38
t.pirtakhia@mof.ge 

მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს საჯარო ორგანიზაციებში საქმიანობის დაგეგმვის, შესრულებისა და კონტროლის კუთხით ხარისხის ამაღლებას, გამჭვირვალობის გაზრდასა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფას

საკითხების ჩამონათვალი

კურსი მოიცავს შემდეგ მოდულებს:
- საბიუჯეტო სისტემა და პროგრამული ბიუჯეტირება
- საფინანსო, ეკონომიკური, სამეურნეო და საბუღალტრო საქმიანობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში
- სახელმწიფო შესყიდვები
- ფინანსური მოდელირება ექსელში
- საგადასახადო კანონმდებლობა
- ქონების მართვა
- მოძრავი ქონების მართვა/განკარგვა
- სახელმწიფო შიდა (ფინანსური) კონტროლი საჯარო მმართველობაში შიდა აუდიტის საფუძვლები
- საჯარო გარე აუდიტის საფუძვლები

სამიზნე ჯგუფი

მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები

ღირებულება

1325 ლარი