სტრატეგიული კომუნიკაცია

ხანგრძლივობა: 18 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge


რას ისწავლით:
სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმოების თანამედროვე მიდგომებსა და ტექნიკას ეფექტური კომუნიკაციის ჩამოყალიბებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება სასურველ შედეგზე .
 

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში განიხილება:
  • კომუნიკაციის სტრატეგია
  • ვერბალური კომუნიკაციის ელემენტები
  • არავერბალური კომუნიკაციის თავისებურებანი
  • აქტიური მოსმენა, მოსმენის ბარიერები
  • უკუგება, გამოხმაურების ფორმები და მეთოდები
  • არასწორი კომუნიკაცია, როგორც ორგანიზაციული კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი
  • წერილობითი კომუნიკაციის სტრატეგიული მოდელი
  • ოფიციალური და არაოფიცილური დოკუმენტების აგებისა და გაფორმების წესები
  • წერილობითი დოკუმენტაციის შინაარსის ლოგიკურად და არგუმენტირებულად გადმოცემის ტექნიკა
  • მართლწერის საკითხები, ხშირად დაშვებული შეცდომების განხილვა

სამიზნე ჯგუფი

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვისაც აქვს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამინებისთვის, ვინც ამყარებს კომუნიკაციას გარე და შიდა კლიენტებთან კერძო თუ საჯარო სამსახურში მომუშავეებისთვის, ვისაც სურს გაიმარტივოს ურთიერთობები ხელმძღვანელთან თუ კოლეგებთან.

ღირებულება

290 ლარი