რას გთავაზობთ

სასამართლო პრაქტიკა შრომის სამართლის სფეროში - საქართველოსა და ევროკავშირის გამოცდილება (Labour Case Law - Georgia and CJEU)

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

 

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ასევე, ევროპასთან ინტეგრაციის პოლიტიკის ფარგლებში, დამსაქმებლსა და დასაქმებულს  შორის ჯანსაღი თანამშრომლობისა და მათი სოციალური და ეკონომიკური ინტერესების ბალანსირების სამართლებრივი გარანტიების შესახებ ცოდნის ამაღლება.

  • ასოცირების შეთანხმების ვალდებულებები შრომის სამართლის სფეროში
  • ევროკავშირის შრომის კანონმდებლობის პრინციპები და კონკრეტული დირექტივები
  • საქართველოს შრომის კანონმდებლობის შესაბამისობის ასპექტები ევროკავშირის შრომის დირექტივებთან; საკანონმდებლო სიახლეები
  • საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა (უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა) - კონკრეტული ქეისების მიმოხილვა, გარჩევა
  • ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო პრაქტიკა შრომის სამართლის სფეროში - კონკრეტული ქეისების მიმოხილვა, გარჩევა

 

  • ბიზნესი (იურიდიული სამსახურები)
  • ადვოკატები
  • მაგისტრი ან სხვა სტუდენტები
  • დასაქმებულთა წარმომადგენლები
  • შრომის სამართლის სპეციალისტები