ჩვენ შესახებ

გიორგი რაზმაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება საჯარო სამსახურში -  აკრედიტებული სასწავლო კურსი; ლიდერობა და მართვა /მხოლოდ მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის/; TOT ტრენერთა ტრენინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით; პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა; Training of Trainers in English (Experience sharing);


განათლება:

.სამუშაო გამოცდილება: