ჩვენ შესახებ

ლაშა ღვინიანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში /ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით/
  • ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები დამწყებთათვის
  • IV კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი
  • გადასახადების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში
  • მარაგები და ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა/ანგარიშგება
  • ფულის ღირებულება დროში - იჯარის, სესხის და სხვა გადავადებული ანგარიშწორებების აღრიცხვა
  • ბიზნეს რისკების მართვა საგადასახადო და ფინანსურ საკითხებში (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის)
  • ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტებს შორის კავშირი და ბიზნესის კოეფიციენტები


განათლება:

უმაღლესი.სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან - დღემდე: ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი