ჩვენ შესახებ

ლელა ყურაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS ) მიხედვით
  • საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით
  • ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგების პრინციპები საჯარო სექტორში (დამწყებებისთვის)
  • აღრიცხვა/ანგარიშგება IPSAS - სტანდარტების მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/
  • მარაგების და ძირითადი აქტივების აღრიცხვა IPSAS სტანდარტების მიხედვით
  • ფინანსური ანგარიშგების ფორმები - მათი შევსების წესი


განათლება:

დოქტორანტი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა ბიზნესის მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალობით ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, აღრიცხვა, ანალიზი, აუდიტის სპეციალობით.სამუშაო გამოცდილება:

2009 - დღემდე : სახაზინო სამსახურის, ანგარიშგებისა და მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის, აღრიცხვის მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი 2012 -დღემდე : ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი