ჩვენ შესახებ

იონა (ირაკლი) კიზირია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:

  • საგადასახადო კანონმდებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვს /მხარჯავი დაწესებულებებისთვის/
  • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
  • საგადასახადო კანონმდებლობა /სრული კურსი/
  • საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/
  • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
  • მოგების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
  • ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და დეკლარირების წესი
  • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესი მეწარმე სუბიექტებში
  • საჯარო ფინანსების მართვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა /ანგარიშგება, საგადასახადო კოდექსი, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი, სახელმწიფო შესყიდვები,შიდა და გარე აუდიტი)

 


განათლება:

2000-2005წწ. ი.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი-სპეც. საგადასახადო-საბაჟო საქმის მენეჯერი მებაჟე, კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სპეციალისტის ხარისხის დიპლომი წარჩინებით; 2003-2007წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სპეც. გეოგრაფია, კვალიფიკაცია: გეოგრაფიის ბაკალავრის ხარისხის დიპლომი; 2005-2007წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. სპეც. საერთაშორისო ეკონომიკა. კვალიფიკაცია: სოციალური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხის დიპლომი წარჩინებით. 2010წ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია, ტრეინინგი „ინსტრუქტორთა მომზადება - ტრენერთა ტრენერი“ სერთიფიკატი, თბილისი, საქართველო. 2010წ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია, ტრეინინგი „ტრენინგის მომზადება“ სერთიფიკატი, თბილისი, საქართველო; 2013წ. სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია, ტრეინინგი - „ტრეინერთა ტრენინგი“ სერთიფიკატი, თბილისი, საქართველო. 2014წ. სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიისა და ევროკავშირის ერთობლივი ტრეინინგი (TWINNING) „ტრეინერთა ტრენინგი“ სერთიფიკატი, თბილისი, საქართველო..სამუშაო გამოცდილება:

2019 წილიდან დღემდე სსიპ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო და საბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის (სათაო ოფისი) ადმინისტრირების მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფორსი; 2010 წლიდან დღემდე - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საგადასახადო კანონმდებლობის ტრენერი; 2011 წლიდან დღემდე - სსიპ შემოსავლების სამსახურის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეული; 2008 წილდან 2011 წლამდე ქ. თბილისის რეგიონული ცენტრი; 2007 წლიდან 2008 წლამდე ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექცია;