რას გთავაზობთ

"ASYCUDA WORLD"-ის დეკლარირების მოდულთან მუშაობა

კურსის მიზანია  გადასახადის გადამხდელების კვალიფიკაციის ამაღლება "ASYCUDA WORLD"-ისდეკლარირების მოდულთან მუშაობის მიმართულებით.

ზოგადი მიმოხილვა

 • ASYCUDA WORLD”–ის დეკლარირების მოდულის მიმოხილვა
 • დეკლარირების არსი და მნიშვნელობა
 • დეკლარირების ფორმები
 • საბაჟო დეკლარაციის სახეები
 • საქონლის გაფორმებისას დროს გამოსაყენებელი სასაქონლო ოპერაციების მიმოხილვა (იმპორტი;ექსპორტი;რეექსპორტი;ტრანზიტი;საწყობი;თავისუფალი ზონა;დროებითი შემოტანა; შიდა გადამუშავება; გარე გადამუშავება) მოკლე მიმოხილვა

საბაჟო დოკუმენტაცია

 • საქონლის გაფორმების და საბაჟო კონტროლის განხორციელებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (მათ შორის ლიცენზიები/ნებართვები/სერტიფიკატები)

საბაჟო კოდები

 • საბაჟო კოდები (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურისტრუქტურა) და მათი გამოყენება

გადასახდელები

 • იმპორტის გადასახდელების, აქციზის და დღგ-ს  დარიცხვისა და გადახდის წესის მიმოხილვა
 • იმპორტის გადასახადის, აქციზის და დღგ-ს  განაკვეთების მიმოხილვა
 • იმპორტის გადასახადისაგან,აქციზის და დღგ-ს   გათავისუფლების შემთხვევები
 • იმპორტის გადასახდელების გამოყენების პირობები და საგარეო ვაჭრობის მარეგულირებელი სხვა ნორმების ზოგადი მიმოხილვა
 • საგადასახადო შეღავათები
 • შემოსავლების სამსახურის მიერ  მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდის და გადახდისაგან გათავისუფლების შემთხვევების ზოგადი მიმოხილვა
 • კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევებში გასატარებელი ღონისძიებები

სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსება 

 • იმპორტის სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების და გაფორმების წესები
 • ექსპორტის სასაქონლო საბაჟო ოპერაციის დეკლარაციის შევსების და გაფორმების წესები
 • დეკლარაციის შემოწმების და გაშვების პროცედურები
 • დეკლარირებული საქონლის მიმართ გასატარებელი საბაჟო კონტროლის ღონისძიებები შესაბამისიდერეფნების მიხედვით(წითელი ,ყვითელი,ლურჯი, მწვანე)

სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის შევსების მსურველთა და საბაჟო წარმომადგენლთათვის, რომელთაც გააჩნიათ მინიმალური საბაზისო ცოდნა საბაჟო პროცედურებისა და საბაჟო კანონმდებლობის შესახებ.