რას გთავაზობთ

GRB-გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება, როგორც კარგი ბიუჯეტირების პოლიტიკა

მიზანია, ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოხელეები დახელოვნდნენ გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების საკითხებში და პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებისას და პროგრამული ბიუჯეტირებისას შეძლონ გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.

 • გენდერი: ძირითადი ტერმინები, გენდერი და გენდერული თანასწორობა, გენდერული ბიუჯეტირების არსი და მნიშვნელობა  გენდერული თანასწორობისთვის;
 • რა არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება - რადიკალური კონცეფცია თუ უბრალოდ კარგი ბიუჯეტირება; 
 • გენდერული ბიუჯეტირების საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა, გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა საქართველოში ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე, საერთაშორისო ვალდებულებები, კანონმდებლობა,  გენდერი საერთაშორისო ინდექსებში;
 • გენდერული თანასწორობის დოკუმენტები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მათ მიერ განხორციელებული აქტივობები და განსხვავებული პრაქტიკები - ჯგუფური მუშაობა;
 • გენდერული ბიუჯეტირების მიდგომები, გენდერული ბიუჯეტის დაგეგმვის ძირითადი ფაქტორები, ჯგუფური მუშაობა - ქეისების განხილვა;
 • გენდერული ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპები - GRB ციკლი, GRB ინსტრუმენტები, გენდერული მეინსტრიმინგი საბიუჯეტო პროცესში და გენდერული ბიუჯეტირება, როგორც პროგრამული ბიუჯეტირების შემადგენელი ნაწილი;
 • პროგრამული ბიუჯეტი და გენდერული ასპექტების გათვალისწინება
 • ჯგუფური სავარჯიშო წინა 2 დღის საკითხებთან დაკავშირებით, პროგრამული ბიუჯეტის არსი, პროგრამები, ქვეპროგრამები, ინდიკატორები, პროგრამული ბიუჯეტის დანართი, პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;
 • გენდერული ასპექტების ინტეგრირება საბიუჯეტო დოკუმენტებში წინასწარ შერჩეული პროგრამის ანალიზი, ჯგუფური დავალება  - პროგრამის შემუშავება თემატიკის მიხედვით (თითოეულ ჯგუფს ექნება 1 თემატიკა მაგ: საგზაო ინფრასტრუქტურა, კულტურა, სპორტი) გენდერული ასპექტების ასახვა შემუშავებულ პროგრამაში;
 • სექტორების გენდერული მნიშვნელობა, წინასწარ შერჩეული სექტორის განხილვა და გენდერული მნიშვნელობის შეფასება;
 • წინასწარ შერჩეული პროგრამის განხილვა;
 • ჯგუფური სამუშაო: პროგრამების ანალიზი და მათი გენდერული მნიშვნელობის განსაზღვრა;
 • საჯარო ფინანსების მართვის შეფასება გენდერულ ჭრილში - PEFA -ს შეფასებაში GRB;

აღმასრულებელი ხელისუფლება: 

 • პოლიტიკის წარმმართველი დეპარტამენტები;
 • საფინანსო ეკონომიკური სამსახურები;

ადგილობრივი თვითმმართველობა (მერია, საკრებულო,  მუნიციპალიტეტები) 

 • მუნიციპალური სამსახურების (ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური, ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურის მიმართულებები);
 • სტრუქტურული ერთეულების. (საფინანსო, შიდა აუდიტი) ხელმძღვანელები;
 • გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები (მერია, საკრებულო);