რას გთავაზობთ

სავალდებულო და შერჩევითი ინვენტარიზაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაში

კურსის მიზანია, მსმენელებს შეასწავლოს საბიუჯეტო ორგანიზაციების ქონების, აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის წესები და პროცედურები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

  • ინვენტარიზაციის მიზანი
  • საინვენტარიზაციო კომისია და კომისიის პასუხისმგებლობა/ვალდებულებები
  • ინვენტარიზაციის ჩატარების ზოგადი წესები და ნაშთების შემოწმების პროცედურები
  • არაფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაცია
  • ინვენტარიზაციის შედეგების უწყისები და გამოვლენილი სხვაობების რეგულირება
  • ინვენტარიზაციის შედეგებზე ინფორმაციის მომზადება და ინფორმაციის მომხმარებლები
  • ინვენტარიზაციის ფორმები და კავშირი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტებთან
  • ინვენტარიზაციის ჩატარების წესებისა და პირობების ასახვა სააღრიცხვო პოლიტიკაში
  • სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები ინვენტარიზაციის შედეგებით
  • სასაქონლო- მატერიალური  ფასეულობების შენახვა, ექსპლუატაცია და ანალიზური აღრიცხვის ინფორმაციის დამუშავება მმართველობითი აღრიცხვისათვის

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების, მათ შორის სსიპ და ა(ა)იპ  წარმომადგენლები, ვინც ჩართულია ინვენტარიზაციის პროცესში.