რას გთავაზობთ

ადამიანური რესურსების მართვა საჯარო სამსახურში

კურსის მიზანია მონაწილეებს შესძინოს ღრმა ცოდნა საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემისა და მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების შესახებ, ასევე გამოიმუშაოს მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარები

 • ადამიანური რესურსების მართვის ციკლი
 • ადამიანური რესურსების მართვის სუბიექტები და მათი როლი
 • ადამიანური რესურსის დაგეგმვა
 • ადამიანური რესურსის მოზიდვა და შერჩევა
 • ადამიანური რესურსის ადაპტაცია
 • შესრულების მართვა (დავალების მიცემა, მონიტორინგი, კომუნიკაცია, შეფასება)
 • ადამიანური რესურსის განვითარება
 • ადამიანური რესურსის შენარჩუნება
 • კარიერის მართვა
 • ორგანიზაციიდან გასვლა
 • ცვლილებების მართვა

კურსი მოიცავს:

 • ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების ნორმების განხილვას 
 • სსიპ-ების მიმართ შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით ამჟამად მოქმედი რეგულაციების განხილვას (საქართველოს შრომის კოდექსი, ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი)
 • ჯგუფურ სამუშაოებს
 • როლურ თამაშებს

 

 • საჯარო დაწესებულებებში (სამინისტროები, სსიპ-ები, საქვეუწყებო დაწესებულებები, სხვა საჯარო დაწესებულებები) დასაქმებული ან/დასაქმების მსურველი ნებისმიერი პირი