რას გთავაზობთ

ასოცირების შეთანხმება და სამართლებრივი აპროქსიმაცია

ევროპასთან ასოცირების პროცესის ჯანსაღი და ეფექტური განხორციელების მხარდაჭერა

 • ასოცირების შეთანხმების ადგილი საქართველოს ეროვნულ სამართალში, ევროკავშირის სამართალში
 • ასოცირების შეთანხმების მხარეთა სიმრავლე; ევროკავშირის ექსკლუზიური კომპეტენციების სფერო
 • ასოცირების შეთანხმების სტრუქტურა, აგებულების ლოგიკა, ძირითადი დებულებები. ასოცირების შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილი, DCFTA-ის ნაწილი და სექტორალური/დარგობრივი ნაწილი
 • სამართლებრივი აპროქსიმაციის ცნება, დინამიური აპროქსიმაცია, ეტაპობრივი აპროქსიმაცია, აპროქსიმაციის მონიტორინგი
 • ევროკავშირის სამართლის სისტემა და იერარქია
 • ევროკავშირის მეორეული კანონმდებლობა ასოცირების შეთანხმებაში და მათთან დაახლოების მეთოდები
 • DCFTA, მდგრადი განვითარების დებულებები და მათთან დანარჩენი ასოცირების შეთანხმების კარებისა და თავების კორელაციის საკითხები
 • ევროპული ასოცირების პროცესების კოორდინაციის სისტემა
 • შესაბამისობის ცხრილი, როგორც ახალი საკანონმდებლო ტექნიკა კანონშემოქმედებით საქმიანობაში

 

 • საჯარო მოხელეები - იურისტები
 • სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები
 • აკადემიური პერსონალი სამართლის სფეროში