რას გთავაზობთ

დელეგირება და უკუკავშირი

კურსის მიზანია გამოყოს ეფექტიანი დელეგირებისთვის განკუთვნილი საკითხები, ასევე, დავალების დელეგირების განხორციელებისთვის შესაფერისი თანამშრომლის შერჩევისას მთავარი გასათვალისწინებელი ასპექტების ირგვლივ მსჯელობა. ამასთანავე, ეფექტური უკუკავშირის იმ ტექნიკებზე მსჯელობა, რომელიც მენეჯერს სჭირდება  შესასრულებელი სამუშაოს შეფასებისას.

  • წარმატება: გუნდური მუშაობა და მისი მართვის პრინციპები
  • დელეგირების პრინციპები
  • ძალაუფლების ბალანსი 
  • უკუკავშირი, მისი ფორმები და თანამშრომელთა შეფასება
  • მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები
  • მმართველობითი და მენეჯერული ფუნქციების განმახორციელებელი საჯარო მოსამსახურეები