რას გთავაზობთ

ელექტრონული საბუღალტრო პროგრამა "ORIS"

კურსის მიზანია, საბუღალტრო აღრიცხვის ელექტრონული პროგრამა ORIS-ის შესწავლა ფინანსური ანგარიშგების ასახვა, მომზადებისა და ანალიზისათვის.

  • პროგრამის ინსტალაცია, ფონტები/ დრაივერები, სისტემაში შესვლა, ახალი ორგანიზაციის შექმნა/წაშლა/დუბლირება. 
  • ანგარიშების დამატება/რედაქტირება, ანალიზური/საოპერაციო პერიოდი 
  • საწყისი ნაშთების დასმა, ანგარიშები, ბრუნვები, ნაშთები, ანგარიშების ბარათები
  • გატარებები: საქონელი, ძირითადი საშუალებები, ვალდებულებები, მოთხოვნები, კაპიტალი, შემოსავლები, ხარჯები, ცვეთის დარიცხვა, ხელფასების დარიცხვა, ვალუტა/კურსთაშორის სხვაობა, ანგარიშების დახურვა
  • პირველადი დოკუმენტების შექმნა: შემოსავლის/გასავლის ორდერი, სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშფაქტურა
  • შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდთან კავშირი
  • სამეურნეო ოპერაციების შესრულება/აწყობა
  • მონაცემთა ექსპორტი/იმპორტი, ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზების ასლის აღება/აღდგენა
  • სასერტიფიკატო დამოუკიდებელი სამუშაო:
  • ქეისის  დამუშავება მოცემული იმიტირებული კომპანიის ბაზის შექმნის საფუძველზე ორისის პროგრამაში.

 

ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვინც მუშაობს ან სურს აღნიშნულ პროგრამაში მუშაობა.