რას გთავაზობთ

ფინანსური მოდელირება Ms. Excel-ში

კურსის მიზანია მონაწილეებს შეასწავლოს ექსელში ფინანსური და სხვადასხვა საკითხების ეფექტურად მართვა, მათი ანალიზი და დამუშავება.

 •  Number format (უჯრების ფორმატირება)
 •  Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება)
 •  Go to Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით)
 •  Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე)
 •  Defined Names (სახელები ფორმულებში)
 •  Chart (დიაგრამები)
 •  Outline (ფურცლის სტრუქტურა)
 •  Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია)
 •  What - if Analysis ( მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები ,,რა-თუ'')
 •  Goal Seek (პარამეტრის შერჩევა)
 •  Solver (მონაცემების ანალიზი და ოპტიმალური შედეგების გამოთვლა)
 •  Pivot Table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები)
 •  Excle Funcion (ექსელის ფუნქციები)

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ შემდეგი ოპერაციების შესრულებას:

 • მონაცემთა ბაზების დამუშავება, მონაცემების შედარება (ინვენტარიზაცია, ხელფასები და ა.შ)
 • შესყიდვების, დებიტორ/კრედიტორების, ბუღალტრული გატარებების დამუშავება და ანალიზი
 • ხელშეკრულებების ვადების და თანხობრივი ათვისების კონტროლი
 • საწყობისა და ავტოპარკის კონტროლი
 • ფინანსური ფორმების, ფულადი მოძრაობის უწყისი, მოგება-ზარალის უწყისი და საწარმოს ბალანსისი შედგენა
 • ბიუჯეტის დაგეგმვა და შესრულების კონტროლი
 • კომპანიის სტრუქტურის და საშტატო ერთეულების შექმნა და ანალიზი

აღნიშნული კურსი გათვლილია როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული თანამშრომლებისთვის.