რას გთავაზობთ

IFRS ძირითადი პრინციპები ხელმძღვანელი პირებისათვის (ან მომჯნავე სფეროს წარმომადგენლებისთვის)

კურსის მიზანია, მსმენელების დეტალური გარკვევა ფასს-ის უნიკალურ კონცეფციებსა და მიდგომებში. ასევე, ძირითადი ფასს სტანდარტების განხილვა, რეალურ საქმიანობაში ფასს-ის გამოყენებისათვის აუცილებელი პრაქტიკული მინიმუმის მიღება და ფასს-ის გამოყენება კომპანიის საქმიანობის სხვადასხვა არეების ანალიზისა და შეფასებისათვის.

 

  • შესავალი (ფასს-ის კონცეფცია და სტრუქტურა).
  • აქტივები.
  • ვალდებულებები.
  • კაპიტალი.
  • დამატებითი მნიშვნელოვანი საკითხები.

 

  • ორგანიზაციების მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის
  • ფინანსური სფეროთი დაინტერესებული სეციალისტებისათვის, რომელთაც პირველად უხდებათ ფასს-თან შეხება.