რას გთავაზობთ

კომუნიკაციის როლი მართვაში

კურსის მიზანია, მენეჯერებმა ეფექტურად შეძლონ გუნდის, ორგანიზაციაში დასაქმებული ადამიანების მართვა მისი სტრატეგიული მიზნებისკენ. ადამიანების მართვა კი, მათ შორის, მოითხოვს კომუნიკაციის მეთოდისა და ტექნიკების ცოდნას, სპეციალურ უნარებს, რომელთა გააზრება და შესწავლაც აუცილებელია ნებისმიერი წარმატებული ლიდერისთვის.

 • კომუნიკაცია და მისი ცალკეული ფორმები
 • ვერბალური
 • არავერბალური
 • ეფექტური კომუნიკაცია მისი ტექნიკები
 • შულც ფონ თუნი
 • აქტიური მოსმენა
 • კომუნიკაცია, როგორც მართვის ინსტრუმენტი
 • სად გვხვდება კომუნიკაცია მართვისას?
 • შეხვედრები თანამშრომლებთან
 • უკუკავშირი
 • დელეგირება
 • შეფასება
 • რა მნიშვნელობა აქვს კომუნიკაციას მართვისას?
 • ეფექტური კომუნიკაცია, როგორც ეფექტური მართვის საშუალება
 • მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები
 • მმართველობითი და მენეჯერული ფუნქციების განმახორციელებელი საჯარო მოსამსახურეები