რას გთავაზობთ

საგადასახადო დავისა და შეთანხმების წარმოება

კურსი ამჟამად მიუწვდომელია!

 

კურსის მიზანია, საგადასახადო დავის წარმოებასთან დაკავშირებით, კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების გაცნობა, ანალიზი და პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე, საგადასახადო შეთანხმების არსისა და მისი გაფორმების პროცედურების გაცნობა. 

  • გადასახადების გადახდის კავშირი სოციალურ კეთილდღეობასთან
  • საგადასახადო შეთანხმების არსი და მისი გაფორმების პროცედურები
  • საგადასახადო დავის წარმოება და განმხილველი ორგანოები
  • საგადასახადო დავის დაწყება, საჩივრის წარმოებაში მიღება, განხილვაზე უარის თქმა
  • საჩივრის განხილვის შეჩერება
  • დავის განმხილველი ორგანოების გადაწყვეტილება, გადაწყვეტილების გასაჩივრება, გადაწყვეტილების განმარტება
  • საგადასახადო დავის განახლება

 

  • ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელი ან/და  იურიდიული განათლების მქონე ფიზიკური პირი