რას გთავაზობთ

საგადასახადო დეკლარაციების შევსების წესი და პირადი აღრიცხვის ბარათი

ტრენინგკურსის მიზანია, მონაწილეებს შესძინოს ცოდნა და პრაქტიკული უნარები საგადასახადო დეკლარაციების სწორად შევსებისა და პირადი აღრიცხვის ბარათზე მონაცემთა გატარების წესთან დაკავშირებით.

  • საშემოსავლო გადასახადის დეკლაციის შევსების წესი;
  • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის; 
  • ქონების გადასხადის დეკლარაციის შევსების წესი (ფიზიკური პირის ქონება, საწარმოს ქონება);
  • მცირე ბიზნესის დეკლარაციის შევსების წესი;
  • დღგ-ს დეკლარაციის შევსების წესი;
  • მოგების დეკლარაციის შევსების წესი; 
  • პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესი (დარიცხული, შემცირებული და გადახდილი თანხები, დარიცხული საურავები, ზედმეტად გადახდილი თანხები, დამატებით დარიცხული და შემცირებული თანხების შესახებ ინფორმაცია);
  • ერთიანი სახაზინო კოდი;

გადასახადის გადამხდელი ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც:

  • ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, აქვს დეკლარირების ვალდებულება და სურვილი დეკლარირებული მონაცემების პირადი აღრიცხვის ბარათზე გადამოწმებისა;
  • იყენებს შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სერვისებს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებისათვის;