რას გთავაზობთ

საგადასახადო კანონმდებლობა იურისტებისთვის

კურსის მიზანია მონაწილეებს შესძინოს საგადასახადო კოდექსისა და კანონქვემდებარე აქტებთან დაკავშირებით თეორიული ცოდნა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. კურსის მონაწილე არ საჭიროებს საგადასახადო კანონმდებლობაში საბაზისო ცოდნას.

 • საგადასახადო კანონმდებლობის პრინციპები
 • გადასახადის ცნება და სახეები
 • ტერმინთა განმარტება
 • საგადასახადო ორგანოს უფლებები და ვალდებულებები
 • გადასახადის გადამხდელის უფლებები და ვალდებულებები
 • გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა
 • საგადასახადო ანგარიშგება
 • სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები
 • მოგების გადასახადი
 • საშემოსავლო გადასახადი
 • ქონების გადასახადი
 • დღგ-ს გადასახადი
 • აქციზის გადასახადი
 • იმპორტის გადასახადი
 • საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა
 • გადასახადო კონტროლი
 • საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა
 • საგადასახადო დავისა და შეთანხმების წარმოება

 

 • იურისტი ან სხვა დაინტერესებული პირი, რომელსაც აქვს მწირი ცოდნა საგადასახადო მიმართულებით და სურს მისი გაღრმავება.