რას გთავაზობთ

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS ) მიხედვით

კურსის მიზანია: ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS)  გამოყენების  წესების და პირობების  შესწავლა.

 • ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები
 • საბიუჯეტო კლასიფიკაცია  და  კლასიფიკაციის მოთხოვნებთან  GFS 2014-ის  და   ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისობა  
 • ბიუჯეტის საკასო შესრულება -  ხარჯების გაწევა და შემოსავლების მიღება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის მეშვეობით  და სახაზინო  მომსახურების პრინციპების და მოთხოვნების   ასახვა     IPSAS ის   საფუძველზე  ბუღალტრული აღრიცხვის წესებში და პირობებში 
 • IPSAS ის საფუძველზე მომზადებული ბუღალტრული ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურის შესაბამისად  სამუშაო ბუღალტრული ანგარიშთა გეგმის შემუშავების   და გამოყენების სპეციფიკა 
 • შემოსავლების  კლასიფიკაცია და   შემოსავლების აღრიცხვა  IPSAS 9   და  IPSAS 23 საფუძველზე           
 • ხარჯების  ეკონომიკური  კლასიფიკაცია  და     IPSAS 13;   IPSAS  14;  IPSAS 19; მოთხოვნები ხარჯების აღრიცხვაში 
 • მარაგების   აღრიცხვა IPSAS 12
 • არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა  IPSAS 17:  IPSAS 16; IPSAS 31
 • ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების აღრიცხვა  GFS 2014 -ის და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის საფუძველზე 
 • სავალუტო ოპერაციები ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან და კურსთა შორის სხვაობის ბუღალტრული აღრიცხვა  IPSAS 4 მიხედვით
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის  შემუშავების სპეციფიკა  ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის მიზნებისთვის,  სტრუქტურა და კრიტერიუმები  IPSAS 3 
 • სააღრიცხვო პოლიტიკის ნიმუშები
 • ბუღალტრულ აღრიცხვაში IPSAS 21:  IPSAS 26:  IPSAS 36 : IPSAS 37  მოთხოვნების  გათვალისწინება  

ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების, მათ შორის  სსიპ  და ა(ა)იპ,   ფინანსური აღრიცხვის  სფეროს წარმომადგენლები.