რას გთავაზობთ

საგადასახადო კანონმდებლობა ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ორგანიზაციებისთვის /სსიპ და ა(ა)იპ-ისთვის/

პროგრამის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ საგადასახადო ადმინისტრირების პრინციბებს და მიიღონ პრაქტიკული ცოდნა ორგანიზაციებში შესაბამისი სააღრიცხვო წყაროების სრულყოფისათვის

  • საგადასახადო აღრიცხვის პრინციპები
  • შემოსავლების დაბეგვრაგა დასახადის წყაროსთან
  • მოგების გადასახადი
  • ქონების გადასახადი
  • დამატებული ღირებულების გადასახადი;

 

  • მოქმედი და დამწყები ბუღალტრები
  • ფინანსისტები
  • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი