რას გთავაზობთ

საგადასახადო კანომდებლობა (სრული კურსი)

მონაწილეებს შესძინოს საგადასახადო კოდექსის თეორიული ცოდნა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარები. სასწავლო კურსის განმავლობაში მონაწილეები გამოიმუშავებენ საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებათა სწორი გამოანგარიშების, ადმინისტრირებისა და აღრიცხვისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს.

საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა

 • საგადასახადო კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა
 • ცნებები და განმარტებები
 •  გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა
 • გადასახადის გადამხდელისთვის ინფორმაციის მიწოდება
 • საგადასახადო ვალდებსაგადასახადო ანგარიშგებაულება და მისი შესრულება

საშემოსავლო და მოგების გადასახადი

 • საგადასახადო აღრიცხვის წესები; ერთობლივი შემოსავალი
 • საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი
 • გამოქვითვები და ზარალი
 • საშემოსავლო გადასახადის დაანგარიშებისა და ადმინისტრირების წესი
 • სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები ( მიკრო ,მცირე ბიზნესი, ფიქსირებული გადასახადი)
 • მოგების გადასახადის დაანგარიშებისა და ადმინისტრირების წესი
 • ახალი მოგების გადასახადის დაანგარიშებისა და ადმინისტრირების წესი
 • შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

ქონების გადასახადი

 • დაბეგვრის ობიექტები
 • გადასახადის გაანგარიშება და გადახდა
 • გადასახადისაგან გათავისუფლება

არაპირდაპირი გადასახადები

 • სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, რეგისტრაციის გაუქმება
 • დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი
 • დღგ-სგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები;
 • გადასახადის გამოანგარიშების, დეკლარირებისა და გადახდის წესი
 • საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და დღგ-ის ჩათვლა
 • დღგ-ის სპეციალური დაბეგვრის წესები
 • დღგ-ს დეკლარაცია

აქციზი

 •  აქციზის გადამხდელი; აქციზით დაბეგვრის ობიექტი
 •  აქციზის ჩათვლა; აქციზის დეკლარირებისა და გადახდის წესი
 • აქციზური მარკები

იმპორტის გადასახადი

 • გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 • გადასახადისგან გათავისუფლება

საგადასახადო ვალდებულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები

 • მიმდინარე საგადასახადი კონტროლი
 • საგადასახადო შემოწმება
 • პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები
 • სამართალდარღვევის სახეები და პასუხისმგებლობა
 • სამართალდარღვევის საქმის წარმოება
 • საგადასახადო შეთანხმების არსი
 •  საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება
 • მედიაცია; საგადასახადო დავა
 • დავის განმხილველი ორგანოები
 • მოქმედი და დამწყები ბუღალტრები;
 • ფინანსისტები;
 • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, რომელსაც სჭირდება საგადასახადო აღრიცხვის, დეკლარირების და შესაბამისი გადასახადების გადახდის პროცესის სრულყოფილი აღქმა;