რას გთავაზობთ

საგადასახადო კანომდებლობა (სრული კურსი)

პროგრამის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ საგადასახადო კანონმდებლობას და მიიღონ პრაქტიკული ცოდნა 

  • მოგება - ზარალის ანგარიშგება
  • მოგების გადასახადი
  • შემოსავლების დაბეგვრაგა დასახადის წყაროსთან
  • ქონების გადასახადი
  • არაპირდაპირი გადასახადები
  • საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები

 

  • მოქმედი და დამწყები ბუღალტრები
  • ფინანსისტები
  • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი