რას გთავაზობთ

სახელმწიფო შესყიდვები

კურსის მიზანია, გააცნოს მსმენელს საქართველოში დამკვიდრებული სახელმწიფო შესყიდვების საკანონმდებლო,  ტექნოლოგიური და ინსტიტუციური ჩარჩოს პირობები და მიაღებინოს მსმენელს ის საბაზისო ცოდნა, რომელიც საჭიროა როგორც სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების, ასევე სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის დროს.

  • სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები
  • სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა
  • საერთაშორისოდ აღიარებული პრქტიკები და მეთოდური მითითებები.
  • საჯარო უწყებების შესყიდვების პროცესების წარმართვით დაკავებული თანამშრომლები
  • კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომელთაც სურთ ან ღებულობენ მონაწილეობას სახელმწიფო უწყებების მიერ ორგანიზებულ შესყიდვის პროცედურებში.