რას გთავაზობთ

ლიდერობეა და მართვა

აღნიშნული კურსის მიზანია, მსმენელებს განუვითაროთ ის უნარ-ჩვევები რომლებიც უზრუნველყოფენ მათზე დაქვემდებარებული ადამიანური რესურსის გაძღოლას რათა ეფექტურად, ეფექტიანად და ეკონომიურად იქნეს დასახული მიზნები მიღწეული

  • თვითშეფასება და პიროვნება
  • ეფექტური კომუნიკაცია
  • მოტივაცია
  • ეფექტური გუნდები
  • სტრატეგიული მართვა
  • კონფლიქტების მართვა
  • ინტერაქციული მოდელი
  • ეთიკა და გადაწყვეტილებების მიღება

 

  • როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული შუა რგოლის მენეჯერები