საჯარო ინფორმაცია

1. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
1.1საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.2საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და გასაჩივრების წესი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.4საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისიწნებული ყო ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.5საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა ქვეყნდება კვარტალურად

2. ზოგადი ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
2.1საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.4საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.5საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.6საკონტაქტო ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
3.1საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად

4. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
4.1სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
4.2სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ სახ. შესყ. წლიური გეგმის ფარგლებში განხორც. სახ. შესყ. შესახებ ინფო. მიმწოდებლის, შესყ. ობიექტის, შესყ. საშუ., ხელშ. ღირებულ. და გადარიცხ. თანხების მითითებით ქვეყნდება კვარტალურად
4.3ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
4.4რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად

5. ინფორმაცია სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
5.1სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის დამტკიცებული და და­ზუსტებული ბიუჯეტები ქვეყნდება კვარტალურად
5.2ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნა­ზა­რ­დი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრე­მიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდე­ბო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) ქვეყნდება კვარტალურად
5.4ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გა­წეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელე ქვეყნდება კვარტალურად
5.5სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული ავ­ტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მო­დე­ლის მითითებით ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსა­ხურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8 სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბ­რებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გა­წეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამუ­რად ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეუ­ლე­ბის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყო­ფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაც ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გა­ცე­მუ­ლი გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმ­ღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიც­ხული ოდენობა ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.12საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინე­ბუ­ლი ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსა­თვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალურად
5.13სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კო­დექსით გათვალისწინე­ბუ­ლი ფონდებიდან ადმინისტ­რა­ციული ორგანოსა­თვის გამოყოფილი თანხების შე­სა­ხებ ქვეყნდება აქტის მიმღები ორ­­განოს მიერ ძალაში შესვ­ლიდან 10 დღეში

6. სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
6.1ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
6.2ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფა­სურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რო­მელთა გადახდევინებაც ხდება ორგანიზაციის მიერ მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

7. სამართლებრივი აქტები

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
7.1 ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის საქმი­ანობასთან ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან 10 დღეში
7.2ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომ­ლე­ბიც, სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შეფასებით, სა­ზო­გადოებრივი ინტერესის შემცველია ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან 10 დღეში